Αθήνα 26-27-28 Νοέμβρη 1982
Θέματα: 1. Τάσεις στο φεμινιστικό κίνημα
             2. Σχέση Σοσιαλισμού-Φεμινισμού
             3. Φιλοσοφικά-Ιδεολογικά Ρεύματα που επηρέασαν το Γυναικείο Απελευθερωτικό Κίνημα
             4.  Κριτική θεώρηση της αντιμετώπισης του γυναικείου ζητήματος  στη Δύση και Ανατολή
             5.  Ποσόστωση

Ευρωπαικά Προγράμματα