Αθήνα 22-23-24 Απρίλη 1988
Θέμα: Γυναίκες στο κατώφλι του 2000

Ευρωπαικά Προγράμματα