Αθήνα 21-22 Μάρτη 1998
Θέμα: Με επανασυσπείρωση και αποτελεσματικότητα, Ισότητα στην πράξη

Ευρωπαικά Προγράμματα